Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP)

Ing. Ivana Komová - KOMAS

Adresa: Ing. Ivana Komová KOMAS , Moravská 1871/15A 95201 Vráble

Názov firmy: Ing. Ivana Komová, KOMAS

Sídlo a korešpodenčná adresa: Moravská 1871/15A ,95201 Vráble

Obchodné oddelenie: +421948 192 470, +421908 480 683

Reklamácie a servis: +421908 480 683-toto číslo nie je hot.line-

využívajte kontaktný e mail : komas@komas.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 22680098

IČ DPH :SK1020409577

Firma je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Nitre ČŽR : 403-8267

Otváracie hodiny :

Po – Pia: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30

So - 9:00 - 11:30

Adresa: Kamenný obchod - Sklo porcelán darčeky Moravská 1871/15A ,95201 Vráble

Pracovná doba veľkoobchod :

Po – Pia: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

So , NE - ZATVORENÉ

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru

 

I . Základné ustanovenia

VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Ing. Ivana Komová - KOMAS, IČO 22680098, so sídlom Moravská 1871/15A , 95201, Vráble, zapísaná v Živnostenskom registri č.403-8267 ,Okresný úrad Nitra ako predávajúci (ďalej len predávajúci) a na druhej strane je kupujúci (ďalej len kupujúci).

Doplňujúce informácie o predávajúcom sú uvedené na www.darcekykomas.sk v sekcii KONTAKT.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení a spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom neupravené týmito VOP riadia sa príslušnými ustanoveniami Z.č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Podnikateľom je osoba ,ktorá kupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito VOP riadia sa príslušnými ustanoveniami Z.č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí sekcia Reklamačný poriadok .


II. Kúpna zmluva

Medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej len KZ, odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky kupujúcim. Spotrebiteľ je povinný vyplniť minimálne údaje označené ako povinné. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci informatívnym emailom spotrebiteľovi. KZ vzniká dodaním tovaru. Túto zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pri objednávke nad 300,-EUR s DPH si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy úhradou finančnej zálohy spotrebiteľom.

 

III .Objednávka tovaru

Spotrebiteľ objednáva tovar za cenu s DPH platnú v čase objednania a to:

1.elektronickou objednávkou na : www.darcekykomas.sk

2.na email: obchod@komas.sk

3.telefonicky: +421948 192 470 , +421905 654 095

Predávajúci odporúča prvú formu objednávky, lebo obsahuje všetky potrebné náležitosti.

 

IV . Zrušenie objednávky.

Zrušenie objednávky zo strany Spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, pričom je to povinný oznámiť predávajúcemu akýmkoľvek spôsobom uvedeným v sekcii kontakty.

Predávajúci si uplatňuje právo na náhradu škody ,najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na prianie zákazníka obstarať alebo v prípade špeciálnej zákazky, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod.

Storno objednávky Podnikateľom.

V prípadoch, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia obchodných podmienok platné pre spotrebiteľa, nepoužijú.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Storno objednávky zo strany Predávajúceho

-Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody riešenia danej situácie. Potvrdenie o stornovaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslané na e-mailovú adresu v objednávke alebo ho bude kontaktovať telefonicky.

V. Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené v elektronickom obchode sú platné v čase objednania pre samotný výrobok a neobsahujú žiadne iné služby. Ceny v kamennej predajni sa môžu líšiť. Kúpna cena sa považuje za uhradenú po uhradení celej čiastky predávajúcemu , pracovníkovi prepravnej spoločnosti alebo po pripísaní na účet predávajúceho. Spotrebiteľ si môže prevziať tovar až po jeho uhradení, pokiaľ to nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná suma za dopravu podľa vybraného spôsobu dopravy. Ceny dopravy sú uvedené v každej objednávke v závislosti od váhy a dobierky. Tovar je majetkom predávajúceho do doby úhrady celej sumy za tovar.

VI. Dodacie podmienky

Platobné podmienky pre občanov

Ceny sú stanovené:

 • odber tovaru je podmienený platbou v hotovosti. Pri dodaní poštou-platba DOBIERKA.
 • odber tovaru v hodnote do 50,-EUR s DPH je podmienený platbou v hotovosti bez nároku na skonto. Pri dodaní poštou je platba dobierka a zákazník platí poštové poplatky.
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 50,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti - DOBIERKA platí poštové poplatky dodavateľ
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 90,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 1 %
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 200,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 2 %
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 300,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 3 %
 • tovar, ktorý je dodaný zákazníkovi,zostáva majetkom firmy Komas až do zaplatenia celej dodávky tovaru. Pri nedodržaní platby v stanovenej dobe účtujeme penále 0,01% podľa Obchodného zákonníka.

Reklamačné podmienky

Tovar pri dodávke prosíme prezrieť a prípadné poškodenie počas prepravy uplatniť ihneď pri dodaní u kuriéra. Tovar poprosíme prebrať a reklamáciu oznámiť v deň dodania resp. na druhý deň. Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť!

POŠTA DORUČENIE NA POŠTU

Pri odbere tovaru v hodnote do 50,00 EUR s DPH poštové poplatky (poštovné, dobierka, poistenie+krehké, II.trieda, Slovenská pošta) platí objednávateľ (v € s DPH):

   Cena bez DPH

·        cena od 0 – 15 € poštovné 7,50 €

·        cena od 15 – 25 € poštovné 8 €

·        cena od 25 – 50 € poštovné 8,50 €

·        cena od 50 – zdarma

Dopravca : DPD Home

Pri odbere tovaru v hodnote do 50,00 EUR s DPH dopravné poplatky (dopravné, dobierka, poistenie+krehké, DPD Home) platí objednávateľ (v € s DPH):

   Cena bez DPH

·        cena od 0 – 15 € poštovné  6  €

·        cena od 15 – 25 € poštovné 7 €

·        cena od 25 – 50 € poštovné 7,50 €

·        cena od 50 – zdarma

Dopravca : ZÁSIELKOVŇA

Pri odbere tovaru v hodnote do 30,00 EUR s DPH dopravné poplatky (dopravné, dobierka, poistenie+krehké, DPD Home) platí objednávateľ (v € s DPH):

   Cena bez DPH

·        cena od 0 – 15 € poštovné 3 €

·        cena od 15 – 25 € poštovné 3,50 €

·        cena od 25 – 30 € poštovné 4 €

 

Reklamačný poriadok

1.1. Predmet reklamácie

 • predmetom reklamácie môže byť len tovar, ktorý bol preukázateľne dodaný firmou  Ing. Ivana Komová - KOMAS

1.2. Spôsob oznámenia

 • telefonicky, faxom alebo e-mailom do Ing. Ivana Komová - KOMAS oznámiť:
  dátum a číslo faktúry a skladové číslo reklamovaného tovaru

1.3. Termín oznámenia reklamácie

 • tovar po dodávke prosíme prezrieť a reklamáciu oznámiť ihneď po dodávke.

1.4. Spôsob vybavenia reklamácie

 • vzájomnou dohodou

Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť!

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu
Ing. Ivana Komová - KOMAS

 

Platobné podmienky pre veľkoobchod

Ceny sú stanovené:

 • prvý odber tovaru nového zákazníka je podmienený platbou v hotovosti. Pri dodaní poštou - platba DOBIERKA.
 • odber tovaru v hodnote do 150,-EUR s DPH je podmienený platbou v hotovosti bez nároku na skonto. Pri dodaní poštou je platba – dobierka a zákazník platí poštové poplatky.
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 150,EUR s DPH a platbe v hotovosti - DOBIERKA platí poštové poplatky dodávateľ
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 300,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 2 %
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 400,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 4 %
 • pri odbere tovaru v hodnote nad 500,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 5 %
 • tovar, ktorý je dodaný zákazníkovi, zostáva majetkom firmy Ing. Ivana Komová, KOMAS až do zaplatenia celej dodávky tovaru. Pri nedodržaní platby v stanovenej dobe účtujeme penále 0,01% podľa Obchodného zákonníka.

Reklamačné podmienky

Tovar pri dodávke prosíme prezrieť a prípadné poškodenie počas prepravy uplatniť ihneď pri dodaní u kuriéra. Tovar poprosíme prebrať a reklamáciu oznámiť v deň dodania resp. na druhý deň. Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť!

Pri objednávke cez e-shop Vám bude poskytnutá 3 % zľava.

Dopravca : DPD Clasic

Pri odbere tovaru v hodnote do 150,00 EUR s DPH dopravné poplatky (dopravné, dobierka, poistenie+krehké, DPD Clasic) platí objednávateľ (v € s DPH):

    Cena bez DPH

 • cena od 0 - 12 € poštovné 6 €
 • cena od 12 – 24 € poštovné 7 €
 • cena od 24 - 60 € poštovné 7,50 €
 • cena od 60 - 150 € poštovné 8 €
 • cena od 150 - zdarma

Dopravca : Ing. Ivana Komová, KOMAS

Pri odbere tovaru v hodnote do 150,00 EUR bez DPH dopravné poplatky (dopravné, dobierka, poistenie+krehké, Ing. Ivana Komová - KOMAS) platí objednávateľ (v € s DPH):

    Cena bez DPH

 • cena od 0 – 50 € poštovné 7 €
 • cena od 50 – 150 € poštovné 8 €
 • cena od 150 - zdarma

Reklamačný poriadok

1.1. Predmet reklamácie

 • predmetom reklamácie môže byť len tovar, ktorý bol preukázateľne dodaný Ing. Ivana Komová - KOMAS
 • 1.2. Spôsob oznámenia

 • telefonicky, faxom alebo e-mailom do Komas Vráble oznámiť:
  dátum a číslo faktúry a skladové číslo reklamovaného tovaru

1.3. Termín oznámenia reklamácie

 • tovar po dodávke prosíme prezrieť a reklamáciu oznámiť ihneď po dodávke.

1.4. Spôsob vybavenia reklamácie

 • vzájomnou dohodou

Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť!

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu
Ing. Ivana Komová - KOMAS

 

VII. Podmienky doručenie tovaru

Doručenie tovaru pre občanov

Tovar, ktorý máme na sklade Vám vyskladníme v pracovných dňoch do 72 hodín

Tovar zasielame len v rámci Slovenskej republiky na dobierku poštou .

V prípade, že tovar je momentálne vypredaný, budeme Vás o jeho dostupnosti informovať telefonicky alebo e-mailom.

Osobné prevzatie / kamenný obchod

Naša predajňa vo Vrábľoch je výdajným miestom tovaru na osobný odber objednaného prostredníctvom elektronického obchodu www.darcekykomas.sk

Výdajné miesto má vlastné skladové zásoby nezávislé od skladu internetového obchodu. Tovar je na predajňu doručený až na základe vašej objednávky. Produkty skladom budú doručené na predajňu spravidla nasledovný pracovný deň.

Po – Pia: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
So - 8:00 - 11:30

Adresa: Sklo porcelán darčeky Moravská 1871/15A , 95201 Vráble

Akceptované spôsoby doručenia tovaru:

 • Pošta Balík na poštu
 • Dopravca DPD Home na adresu
 • Zásielkovňa výdaj na výdajnom mieste podľa miesta bydliska
 • Odber v predajni / osobný odber /

Akceptované spôsoby platieb:

 • Platba na dobierku
 • V hotovosti pri odbere
 • Platba kartou /VISA Master Card/
 • Bankový prevod

 

Doručenie tovaru pre veľkoobchod

Tovar, ktorý ste si objednali sa budeme snažiť vyskladniť v čo najkratšom čase do 10 dní po objednaní.

Tovar rozvážame osobne v rámci rozvozu, alebo Vám ho zašleme

Dopravcom DPD Clasic ,ktorá Vám ho doručí na miesto určenia v rámci Slovenskej republiky.

V prípade, že tovar je momentálne vypredaný, budeme Vás o jeho dostupnosti informovať telefonicky alebo e-mailom.

Osobné prevzatie / kamenný obchod

Náš veľkoobchod vo Vrábľoch je výdajným miestom tovaru na osobný odber objednaného tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.darcekykomas.sk

Pracovná doba :

Po – Pia: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

So , NE - ZATVORENÉ

Adresa: Ing. Ivana Komová - KOMAS , Moravská 1871/15A , 95201 Vráble

 

 

Akceptované spôsoby doručenia tovaru:

 • Ing. Ivana Komová - KOMAS
 • DPD Clasic
 • Odber vo veľkoobchode / osobný odber /

 

Akceptované spôsoby platieb:

 • Platba na dobierku
 • Platba v hotovosti
 • Platba prevodným príkazom

 

Názov firmy: Ing. Ivana Komová, Komas Vráble

Sídlo a korešpodenčná adresa: Moravská 1871/15A ,95201 Vráble

Obchodné oddelenie: 037/7833534, 0908480683

Reklamácie a servis: 037/7833534-toto číslo nie je hot.line-

využívajte kontaktný e mail : komas@komas.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 22680098
IČ DPH :SK1020409577

Firma je zapísaná v žinostenskom registri Obvodného úradu v Nitre ČŽR : 403-8267

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia par.7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č.102/2014 Z.z.) má spotrebiteľ právo od takejto zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba,(nie však na IČO).

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa par.10 ods.3,

Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, pre urýchlené vybavenie odporúčame čo najskôr zaslať tovar so sprievodným listom na adresu:

Ing. Ivana Komová - KOMAS, Moravská 1871/15A, 95201, Vráble,

1.V prípade odstúpenia Vám žiadame vyplniť Formulár na odstúpenie od zmluvy

2.Pokiaľ ste už tovar prevzali, zašlite ho na adresu uvedenú v sekcii KONTAKTY s dokladom o kúpe a zaplatení. Tovar odporúčame posielať doporučene (nie na dobierku) a poistite ho :Pozor sklo, lebo neručíme za to že sa nepoškodí.

Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, v stave a v hodnote v akom tovar prevzal. Peniaze budú vrátené spotrebiteľovi na ním uvedený účet do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu.

IX. Alternatívne riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu(e-mailom na :komas@komas.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia, spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napr. SOI alebo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa par.3 Z.391/2015 Z.z..Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa par.12 Z.391/2015 z.z..Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenia sporov môže využiť len spotrebiteľ -fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenia sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenia sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ASR môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5€ s DPH.

 

 

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Ing. Ivana Komová - KOMAS, IČO 22680098, so sídlom Moravská 1871/15A, 95201, Vráble, zapísaná v Živnostenskom registri č.403-8267

Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí

tejto služby číslo:

Dátum objednania / prijatia (*).............................

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..........................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)..............................

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí...................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)........................................

Dátum..............................................

(*) Povinný údaj.

 

Príloha č. 2

Oznámenie o uplatnení reklamácie predávajúcemu

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte uplatniť reklamáciu )

Komu: Ing. Ivana Komová -KOMAS, IČO 22680098, so sídlom Moravská 1871/15A, 95201, Vráble, zapísaná v Živnostenskom registri č.403-8267

Týmto oznamujem/-e, že si uplatňujem reklamáciu na nasledujúci tovar:

Meno: *.......................

Priezvisko:*........................

Ulica a číslo:........................

PSČ:....................


Mesto:............................

 

 

E-mailová adresa: *...................................
Telefónne číslo: *......................

Číslo objednávky: *..........................

 

 

Dátum dodania tovaru: *..........................


Názov tovaru:.....................

 

Popis závady:*.............................

Návrh na vybavenie reklamácie:.............................

(*) Povinný údaj

 

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad predávajúci nezodpovedá za nedodržanie obchodných podmienok a škody spôsobené vyššou mocou. Ak si spotrebiteľ uplatňuje nárok na reklamáciu, predávajúci je povinný vybaviť ju v 30-dňovej zákonom stanovenej lehote (Z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politike spoločnosti, si predávajúci vyhradzuje právo meniť VOP. Túto zmenu a jej účinnosť firma vyhlási na svojich internetových stránkach.

 

XI. Ochrana osobných údajov zákazníkov

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska ,PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade ,že je fyzickou osobou - podnikateľ alebo právnickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, adresu miesta podnikania vrátane PSČ,IČO,DIČ,IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i elektronickej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazník zmení svoje osobné údaje predávajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúva osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenie dokladov. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť alebo odstrániť po prihlásení na www.darcekykomas.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok www.darcekykomas.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade, že by server napadol neznámy páchateľ (hacker). Iba v tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá .

 

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.11.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.